Az Óbudai Zsinagóga fennállásának 200. évfordulója alkalmából színműpályázatot hirdet az EMIH és Óbuda Önkormányzata

Az Óbudai Zsinagóga fennállásának 200. évfordulója alkalmából

az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és Óbuda Önkormányzata

PÁLYÁZATOT HIRDET EGYFELVONÁSOS SZÍNMŰ MEGÍRÁSÁRA

  Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség méltó módon kívánja megünnepelni megújult zsinagógájának bicentenáriumát. Az épület – amely ma ismét Óbuda ékessége – az idők során több funkciót is ellátott, és számos történelmi esemény tanúja volt.

Olyan egyfelvonásos, egy óra alatt – és maximum 8 szereplővel – előadható színműveket várunk a pályázatra, amelyek kapcsolódnak a zsinagóga történetének egy időszakához, annak meghatározó személyiségeihez. Az események ábrázolásakor nem szükséges történelmi hűségre törekedni, de ihletadó forrásként szolgáljon a zsinagóga története, amelynek tanulmányozásához elsősorban Haraszti György összefoglaló munkáját ajánljuk a pályázók figyelmébe:

https://multesjovo.hu/wp-content/uploads/aitfiles/1/1/11_30_39_harasztiobuda_1.pdf

A pályázati anyag formai követelményei: 12-es méretű, Times New Roman betűtípus, 2-es sorköz.

A pályamű beadásával a pályázó hozzájárul, hogy a kiíró éljen az első bemutatás (ősbemutató) jogával. Pályázó elfogadja, hogy díjazása esetén pályaműve felhasználási jogáért – az ismertetett díjazáson kívül – anyagi követeléseket nem támaszthat. A pályázaton való részvétellel a nyertes pályázó a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a pályázatot kiíró szervezet részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázó a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz is, hogy alkotása a pályázatot kiíró szervezetek által közzétett szakmai kiadványokban, honlapon vagy közösségi média felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen. A mű felhasználási jogának átengedése a nyeremény összegének fejében történik.

A pályázó – jelentkezésével – hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás lebonyolítása, elbírálása céljából történő, kiíró szerveztek általi kezeléséhez, nyertesség esetén nevének, képmásának nyilvánosságra hozatalához. Nyertesség hiányában a személyes adatok kezelésének időtartama az elbírálás időpontjától számított legfeljebb 90 napig terjedhet. A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy nyertessége esetén a díjátadó rendezvényről felvétel készülhet, amelynek kiíró szervezetek általi, marketing célból történő bármely módú felhasználásához pályázó idő- és térbeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül hozzájárul.

A kezelt adatairól bármikor további tájékoztatást kérhet, illetve kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását a lentebb megadott elérhetőségeken keresztül. A pályázó a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat vagy pert indíthat az illetékes törvényszék előtt.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül megtörténik. A pályázatok elbírálására független, a szakma jeles képviselőiből álló zsűri közreműködésével kerül sor. Kizárólag a zsűri által kiválasztott nyertesnek küldünk tájékoztatást az eredményről.

A pályázaton bármely, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, akinek már jelent meg korábban szépirodalmi, lírai vagy drámai alkotása, esetleg tanulmánya. Színházi bemutató, bármely online megjelenés, nyomatott folyóirat vagy kötet egyaránt elfogadható. (A megjelenések listáját kérjük a pályázathoz mellékelni.) Egy pályázó kizárólag egy művel pályázhat. A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott mű. A pályázó kizárólag saját alkotómunkájának eredményeként létrejött szerzői művel pályázhat. Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi.

A nyertes színmű nyilvános ősbemutatójára – terveink szerint – a zsinagóga 200 éves fennállásának ünnepén kerül sor, a zsinagóga előtti téren.

A nyertes pályamű szerzője egyszeri bruttó 900.000, – Ft, azaz kilencszázezer forint összegű díjazásban részesül. A nyeremény másra át nem ruházható.

A pályázaton való részvételből ki vannak zárva a pályázatot kiíró szervezetek munkavállalói és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. A pályázó – jelentkezésével – a jelen kiírásban fogalt pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázatot kiíró szervezet nem vállal felelősséget azért, ha valaki a pályázatát harmadik személy nevében tölti fel, illetve nem a saját nevében jelentkezik a pályázatra. A pályázattal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a kiíró szervezetek semminemű felelősséget nem vállalnak!

Pályázni a reczei.tamas@zsido.com e-mail címen keresztül, kizárólag elektronikus formában lehet, a pályázó nevének, telefonszámának és e-mail címének feltüntetésével, valamint a mű címének megadásával.

Amennyiben a nyertes értesítése azért nem volt lehetséges, mert a pályázó a jelentkezés során hibás/téves (névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése stb.) adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik, ezért a pályázat kiírói felelősséget nem vállalnak. Amennyiben a nyertes pályázó értesítése a fenti okokból nem volt lehetséges, illetőleg a pályázatból kizárásra került, úgy a helyébe a zsűri által ítélt következő legjobb pályázatot beküldő pályázó lép. A nyertes pályázónak az értesítést követően 7 nap áll rendelkezésére, hogy a megkeresésre válaszolva felvegye a kapcsolatot a nyeremény átvételére vonatkozó egyeztetés céljából. Amennyiben a nyertes pályázó a nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni, illetve megjelölt határidőt elmulasztja, úgy tudomásul veszi, hogy a nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt.

Beadási határidő: 2021. május 7. 15 óráig  

A pályázattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a reczei.tamas@zsido.com e-mail címen nyújtunk további felvilágosítást.

ÓBUDAI ZSINAGÓGA